Skip to main content

Vuosikymmeniä kestäneet monimutkaiset ja pitkittyneet konfliktit yhdistettynä muuttuvaan ilmastoon, sukupuolten väliseen epätasa-arvoon, nopeaan kaupungistumiseen, vajaatyöllisyyteen ja COVID-19-pandemian taloudellisiin seurauksiin asettavat huomattavia haasteita pyrkimyksille saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet, mukaan lukien nälän poistamista ja parempaa ravitsemusta koskeva Kestävän kehityksen tavoite 2. 

Yli puolet maan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, ja ruokaturvattomuus on lisääntymässä, mikä johtuu suurelta osin konflikteista ja turvattomuudesta, jotka katkaisevat kokonaisten yhteisöjen toimeentulomahdollisuudet. 15,3 miljoonaa ihmistä on luokiteltu akuutista ruokaturvattomuudesta kärsiviksi, mukaan luettuina sadattuhannet ihmiset, jotka ovat joutuneet siirtymään kotiseudultaan konfliktin vuoksi vuoden alusta lähtien. 

Aliravitsemus on erityisen huolestuttavaa naisten, lasten, maansisäisten pakolaisten, paluumuuttajien, naisten johtamien kotitalouksien, vammaisten ja köyhien keskuudessa. Viime vuosien edistyksestä huolimatta aliravitsemusaste on nyt kasvussa, ja 2 miljoonaa lasta ovat aliravittuja.

Vuosittain keskimäärin noin 250 000 ihmistä kärsii erilaisista ympäristökatastrofeista, kuten tulvista, kuivuudesta, lumivyöryistä, maanvyöryistä ja maanjäristyksistä.  Katastrofien vaikutukset ja riippuvuus sade- ja lumensulamisvedestä rajoittavat vakavasti maatalouden tuottavuutta, joka tarjoaa tulonlähteen 44 prosentille väestöstä. 

Maailman elintarvikeohjelma (WFP) on toiminut Afganistanissa vuodesta 1963 lähtien, ja se työskentelee kumppaneidensa kanssa varmistaakseen humanitaaristen periaatteiden mukaisesti, että apu saavuttaa konflikteista ja katastrofeista kärsivät väestöryhmät riippumatta siitä, missä he ovat. WFP tukee myös muutostoimia, jotka vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen - erityisesti naisten - selviytymiskykyä ja toimeentuloa ja tukevat paikallistaloutta ja edistävät näin maan pitkän aikavälin kehitystä ja vakautta.

 

Mitä World Food Programme tekee vastatakseen Afganistanin kriisiin

Ruoka- ja ravitsemusavustus
WFP tarjoaa ehdotonta, suojeltua ja ravinteiltaan tasapainoista ruoka-avustusta maassa sitä tarvitseville. Kohdennettu täydentävä ruokintaohjelmamme tukee raskaana olevia ja imettäviä naisia sekä yli miljoonaa alle 5-vuotiasta virheravitsemuksesta kärsivää tai sille altista lasta.
Yhteiset palvelut
WFP:n hallinnoima Yhdistyneiden Kansakuntien humanitaarinen lentopalvelu (UNHAS) ylläpitää alueellisia lentosiltoja Pakistanista ja Tajikistanista Kabuliin sekä maansisäisiä lentoja, joiden avulla humanitaarisia toimijoita kuljetetaan kriisin etulinjoille.

Kuinka sinä voit auttaa?

WFP tarvitsee heinäkuun ja joulukuun 2023 välisenä aikana EUR 950 miljoonaa auttaakseen hädässä olevia ihmisiä.
Lahjoita nyt