Skip to main content

Ilmastonmuutos, ympäristön tuhoutuminen, veden puute, taudit, nopea väestönkasvu, suunnittelematon kaupungistuminen – kasvavat riskit ja epävakaus uhkaavat kumota kehityksessä saavutetut merkittävät edistysaskeleet.

Konfliktien, luonnonkatastrofien ja poliittisen epävakauden kaltaisilla tapahtumilla voi olla tuhoisia vaikutuksia: Tuhannen ensimmäisen elinpäivänsä aikana aliravituiksi joutuneet voivat kärsiä kognitiivisista ja fyysisistä häiriöistä. Sotien ja katastrofien aikana ensimmäiseksi suljetaan koulut. Humanitaarinen apu on kautta historian pelastanut lukemattomia ihmisiä sekä säilyttänyt miljoonien elinolosuhteet. Se on kuitenkin vain harvoin tarttunut hädän syntysyihin.

Kehitysohjelmia on vaikeaa toteuttaa hauraissa ja köyhissä oloissa, jotka ovat alttiita toistuville kriiseille. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että kehitysyhteistyön avulla saavutettu kestokyky voi lievittää äkillisten tapahtumien vaikutuksia ja näin ollen vähentää inhimillistä kärsimystä kestävämmällä tavalla.

Omaksumalla kestokykykeskeisen näkökulman humanitaarinen yhteisö voi omalta osaltaan taata, että yhteisöt jälleenrakennetaan kestävämmiksi katastrofien jälkeen. Kestokykytoimenpiteet ovat kustannustehokkaita kahdella tavalla: ne vähentävät avun tarvetta toistuvissa kriiseissä ja auttavat ratkaisemaan kehityksen puutteet. 

 
Puolen vuosisadan pituisen kokemuksensa ansiosta YK:n World Food Programme (WFP) on kerryttänyt merkittävän tietotaidon yhteisöjen ruokaturvan ja ravitsemuksen kestokyvyn kehittämisessä. WFP on tehnyt sijoituksia varhaisvaroitus- ja valmiusjärjestelmiin. Tämä tarkoittaa panostamista esimerkiksi toimitusketjun hallintaan, logistiikkaan ja hätäviestintään, joiden avulla hallitukset voivat estää kriisejä tai toimia nopeasti niiden sattuessa. WFP auttaa valtioita hallitsemaan katastrofien aiheuttamia riskejä paremmin erilaisten rahoituksen ja riskinsiirron työkalujen, kuten sääturvavakuutuksen, kautta. WFP:n asiantuntemukseen kuuluu myös haavoittuvuusanalyysi- ja kartoitus sekä sosiaalisten suojajärjestelmien tukeminen. Food Assistance for Assets -ohjelman kautta edunsaajat saavat ruoka-apua samalla kun he rakentavat tai kunnostavat omaisuutta, kuten metsiä, vesialtaita, kastelujärjestelmiä ja syöttöteitä, jotka vahvistavat heidän selviytymiskykyään ja ruokaturvaa pitkällä aikavälillä.

WFP:n alati kasvava kokemus on lisännyt ymmärrystä ja auttaa ohjaamaan käytännön toimintaa. Nykyään kestokykynäkökulma huomioidaan aina mahdollisuuksien mukaan ohjelman suunnitteluvaiheessa ja sen jälkeen sen toteutuksen kaikissa vaiheissa. Olemme oppineet, että kaikki tilanteet ovat ainutlaatuisia ja että pitkän aikavälin yhteistyö on erityisen tärkeää. WFP:n on kussakin tilanteessa päätettävä, miten voimme parhaalla tavalla yhteen sovittaa toimintamme kansallisten hallitusten strategioiden ja muiden kumppaneiden ohjelmien kanssa. WFP on nykyään siirtynyt maakohtaisiin strategisiin suunnitelmiin, joissa kansalliset tarpeet ja prioriteetit arvioidaan ja niistä sovitaan yhdessä hallitusten ja paikallisten sidosryhmien kanssa. Nämä suunnitelmat tarjoavat pitkän aikavälin raamit, joiden avulla voimme asettaa kestokyvyn rakentamisen ohjelmiemme keskiöön. 

logo: ecosystem restoration

Viralliset kotisivut

WFP on nyt osa YK:n ekosysteemien ennallistamisen vuosikymmentä 2021-2030.