Skip to main content

Sukupuolten tasa-arvo on edellytys maailmalle ilman nälkää, jossa jokaisella ihmisellä on yhtäläiset ihmisoikeudet, mukaan lukien oikeus riittävään ruokaan.

Tämän vuoksi sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen (kestävän kehityksen tavoite 5) ovat keskeisessä asemassa myös YK:n World Food Programmen työssä. 

Meidän tulee taistella naisia ja tyttöjä sortavaa ja syrjivää eriarvoisuutta vastaan, minkä lisäksi meidän tulee tukea tasa-arvoa ja kaikkien ihmisten voimavarojen parantumista - missä ikinä työskentelemmekin. Tämä pätee etenkin humanitaaristen kriisien ja konfliktien aikana, jolloin ruokaturvattomuus ja virheravitsemus korostuvat.

Ruoka- ja ravintoturvan saavuttamiseksi ruoka-avustuspolitiikan ja -ohjelmien on luotava olosuhteet, jotka heikentämisen sijaan edistävät naisten voimaantumista.  

Naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen on avain sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen. Se tarkoittaa, että naisilla on yhtäläiset voimavarat kuin miehillä, jotta heillä on valta hallita omaa elämäänsä ja tehdä omat valintansa ja jotta he voivat myös tukea perheittensä elämää, osallistua yhteisöjensä toimintaan ja vaikuttaa yhteiskuntaan. 

Viimeisen 20 vuoden aikana WFP:n sukupuolipolitiikan painopiste on siirtynyt  naislähtöisestä lähestymistavasta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Nykyiset toimintamallimme korostavat sitä, että nälästä vapaa maailma on saavutettavissa ainoastaan, jos jokaisella on samanarvoiset mahdollisuudet, yhtäläinen pääsy resursseihin ja samanarvoinen ääni päätöksenteossa, joka koskee kotitalouksia, yhteisöjä ja koko yhteiskuntaa.

Sukupuolipolitiikallamme on neljä tavoitetta:

  • Ruoka-avustusta muokataan erilaisiin tarpeisiin. Naiset, miehet, tytöt ja pojat hyötyvät ruoka-avustusohjelmista ja -toimista, joiden suunnittelussa on huomioitu heidän tarpeensa ja kykynsä.
  • Tasa-arvoinen osallistuminen. Naiset ja miehet osallistuvat tasavertaisesti eri sukupuolille mukautettujen ruokaturvan ja ravinto-ohjelmien sekä -politiikan suunnitteluun, toteutukseen, valvontaan ja arviointiin.
  • Naisten ja tyttöjen päätöksenteko. Naisilla ja tytöillä on enemmän päätöksentekovaltaa kotien, yhteisöjen ja yhteiskuntien ruokaturvaan ja ravintoon liittyen.
  • Sukupuoli ja suojelu. Ruoka-avustus ei vahingoita sitä saavien naisten, miesten, tyttöjen tai poikien turvallisuutta, omanarvontuntoa eikä koskemattomuutta, ja sitä annetaan heidän oikeuksiaan kunnioittavilla tavoilla.

Miksi sukupuolella on merkitystä